Skip to main content.

การเลิกติดต่อ

หลังจากที่ได้ทำการอัพโหลด ดาวน์โหลดไฟล์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ กับเซิร์ฟเวอร์แล้ว เมื่อต้องการหยุดการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์นั้น ทำดังนี้

คลิกปุ่ม Disconnect บนแถบเครื่องมือ หรือ

เลือกเมนู File -> Disconnect