Skip to main content.

การตั้งคิว

การตั้งคิวนี้ เป็นการจัดลำดับการอัพโหลด ดาวน์โหลด เลือกไฟล์ที่ต้องการจะดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไว้รวมกันในหน้าต่างคิว ก่อนที่จะมีการอัพโหลด ดาวน์โหลดจริง เมื่อสั่งประมวลผล โปรแกรมจะทำงานตามลำดับ ทั้งอัพโหลด ดาวน์โหลดตามที่ได้กำหนดไว้ด้วยการสั่งงานเพียงครั้งเดียว

เมื่อติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้แล้ว เลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด หรือ ดาวน์โหลด ลากไปวางไว้ในหน้าต่างคิว

หากต้องการจัดลำดับการทำงานใหม่ คลิกขวาบนไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนลำดับ แล้วเลือกการเลื่อนลำดับขึ้นหรือลงตามที่ต้องการ

เมื่อต้องการทำงานตามงานที่รออยู่ในคิว ให้คลิกปุ่ม Process queue เพื่อเริ่มการโอนข้อมูล

ส่งออกข้อมูลคิว

คิวที่รอการอัพโหลด ดาวน์โหลดนั้นหากยังค้างอยู่สามารถที่จะบันทึกเก็บลงไฟล์ เพื่อนำเข้าแล้วมาทำงานต่อในภายหลังได้

ส่งข้อมูลในคิวบันทึกลงไฟล์ เลือกเมนู Queue->Export

ตั้งชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม Save รายการต่าง ๆ ที่อยู่ในคิวจะถูกบันทึกลงไฟล์ .xml

นำเข้าข้อมูลคิว

เป็นการนำเข้าข้อมูลคิวไฟล์ที่รอการอัพโหลด ดาวน์โหลดมาทำงานต่อ

เลือกเมนู Queue->Import

เลือกไฟล์คิว .xml ที่ได้บันทึกไว้ แล้วคลิกปุ่ม Open คิวไฟล์ต่าง ๆ ที่นำเข้ามา จะปรากฏในหน้าต่างคิว พร้อมที่จะทำงานต่อไป