Skip to main content.

สร้างโครงสร้าง DVD

หลังจากที่ได้เลือกไฟล์วีดีโอและสร้างเมนูสำหรับ DVD แล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้าย (ไม่นับเขียนลงแผ่น) ของการสร้าง DVD ขั้นตอนนี้จะสร้างเป็นโครงสร้างของ DVD คือจะสร้างโฟลเดอร์ VIDEO_TS ที่มีไฟล์วีดีโอและเมนูของ DVD และโฟลเดอร์ AUDIO_TS เมื่อสร้างเสร็จ ก็เป็น DVD แล้วเพียงแต่ยังไม่ได้เขียนลงแผ่น DVD เท่านั้น เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ก็สามารถใช้โปรแกรมเล่น DVD เปิดเล่นได้ ทดสอบว่า สามารถเล่นได้ตามที่ต้องการหรือไม่ หากยังมีข้อผิดพลาดก็กลับเข้าไปแก้ไขใหม่ ถ้ายังไม่แน่ในใจผลงานที่ได้ ก่อนปิดโปรแกรมแนะนำให้บันทึกโครงการเก็บไว้ก่อน เพื่อความสะดวกในการแก้ไขในภายหลัง

หากมั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามต้องการ หลังจากที่สร้างโครงสร้าง DVD เสร็จก็สามารถเขียนลงแผ่นได้ทันที

เขียนโครงสร้าง DVD

คลิกปุ่ม Output เพื่อสร้างโครงสร้าง DVD

ช่อง Output folder กำหนดไดรฟ์และโฟลเดอร์ที่จะบันทึกโครงสร้างของ DVD หรือคลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกไดรฟ์และโฟลเดอร์ แล้วคลิกปุ่ม Begin output เพื่อเริ่มสร้างโฟลเดอร์ DVD

กำลังเขียนโครงสร้าง

โปรแกรมกำลังเขียนคลิปวีดีโอและเมนูที่ออกแบบไว้ เป็นไฟล์ในรูปแบบของ DVD ระยะเวลาที่ใช้นั้นขึ้นอยู่กับ ขนาดของคลิปวีดีโอ ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ และรูปแบบของคลิปวีดีโอด้วยว่า จำเป็นต้องเข้ารหัสเสียงให้อยู่ในรูปแบบของ DVD หรือไม่ หากจำเป็นต้องเข้ารหัสเสียงให้อยู่ในรูปแบบของ DVD เช่น กรณีรวมแผ่น VCD เป็น DVD ก็จะใช้เวลามากพอสมควร

เขียนโครงสร้างเสร็จแล้ว

เมื่อเขียนเสร็จแล้ว โปรแกรมจะแจ้งว่า สร้างโครงสร้าง DVD เก็บไว้ในโฟลเดอร์ใด หากไม่ต้องการเขียนลงแผ่นทันที ก็คลิกปุ่ม OK แต่หากต้องการเขียนโครงสร้าง DVD ที่ได้ ลงแผ่น DVD ก็ให้คลิก Open DVD Writing Tool

โครงสร้างของ DVD นี้สามารถใช้โปรแกรมนี้ หรือโปรแกรมอื่น ๆ เขียนได้เช่นกัน เช่น โปรแกรม Nero เป็นต้น