ทำสารบัญด้วย TOC Generator

ในการเขียนบทความนั้น บางบทความอาจจะมีความยาวพอสมควร และแบ่งแยกเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ เช่น บทความเกี่ยวกับโครงการหนึ่ง ๆ ก็อาจจะประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ, เป้าหมาย, เนื้อหา, การดำเนินการ, บุคลากร เป็นต้น ซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไป

เมื่อผู้ชมอ่านบทความ การที่จะรู้รายละเอียดทุกภาคส่วน ก็จะต้องเลื่อนจอภาพอ่านทั้งบทความ หากเราได้จัดบทความออกเป็นส่วน ๆ และแสดงเป็นสารบัญให้ผู้ชมได้ทราบว่า ในบทความนี้มีหัวข้อใดบ้าง และข้ามไปอ่านยังหัวข้อน่าสนใจที่ต้องการจะอ่าน นับว่าเป็นการสร้างความสะดวกให้กับผู้ชมไม่น้อย ซึ่งก็เป็นเหมือนกับสารบัญของหนังสือนั่นเอง
Continue reading →