Skip to main content.

แสดงตัวอย่างเมนู

เมื่อกำหนดเมนูต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการดูตัวอย่างเมนูว่า สวยงามตรงกับความต้องการหรือไม่ หากไม่ตรงกับความต้องการก็กลับไปแก้ไขใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ

หลังจากกำหนดรายการเมนูต่าง ๆ เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม "ต่อไป" เพื่อดูตัวอย่างเมนูที่สร้างไว้

ภาพนี้เป็นตัวอย่างของเมนูซึ่งเป็นภาพนิ่ง กรณีที่กำหนดเป็นเมนูแบบเคลื่อนไหวได้ ให้คลิกปุ่ม "ตัวอย่างเมนูภาพเคลื่อนไหว" เพื่อดูตัวอย่างเมนูเคลื่อนไหว

หากไม่ตรงกับความต้องการให้คลิกปุ่ม "กลับ" เพื่อไปกำหนดเมนูใหม่ หากตรงกับความต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่ม "ต่อไป" เพื่อทำการเขียน VCD ลงแผ่น