Skip to main content.

แปลงระบบเสียง

ขั้นตอนนี้เป็นการแยกไฟล์เสียงออกจากไฟล์ .mpg (ไฟล์ภาพและวีดีโอ) ซึ่งไฟล์เสียงนี้จะมีมาตรฐานของ DVD อยู่คือ MPEG-1 Audio Layer II, 48000 hz. ซึ่งจะต้องแปลงใหม่ให้เป็นตามมาตรฐานของ Video-CD คือ MPEG-1 Audio Layer II, 44100 hz.

เมื่อกลับมาที่หน้าต่างขั้นตอน Set Source คลิกปุ่ม Add file

เลือกไฟล์วีดีโอแรกที่ต้องการแยกเสียงออกมา แล้วคลิกปุ่ม Open

เมื่อปรากฏหน้าต่างแก้ไขคลิปวีดีโอ คลิกปุ่ม OK

โปรแกรมจะกลับมาที่ขั้นตอน Set Source อีกครั้ง ให้คลิกปุ่ม Output เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแปลงไฟล์

ในช่อง File name คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ที่ได้จากการแปลง ในที่นี้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ av2 แล้วคลิกปุ่ม Output setting เพื่อเลือกรูปแบบของการแปลงไฟล์เสียง

ในส่วน Output target ให้คลิกเลือก Video-CD file และในส่วน Output stream type ให้เลือก ES (Audio only) แล้วคลิกปุ่ม OK

ในช่อง File name นามสกุลของไฟล์จะเปลี่ยนจาก .mpg เป็น .mp2 เองโดยอัตโนมัติ

กรณีที่แปลงเพียงไฟล์เดียว ก็ให้คลิกปุ่ม Start output แต่ในตัวอย่างนี้ แปลง 2 ไฟล์เพราะเป็นการรวมจาก Video-CD 2 แผ่น คลิกปุ่ม Batch register เป็นการเก็บข้อมูลนี้ไว้ในคิวรอการแปลงอย่างต่อเนื่องครั้งเดียว

เมื่อคลิกปุ่ม Batch register แล้ว ข้อมูลต่าง ๆ ที่เลือกและตั้งค่าไว้ ก็พร้อมรอการแปลงแล้ว

กรณีที่เพิ่มหลาย ๆ ไฟล์ ให้กลับไปที่หน้าต่างโปรแกรมหลัก ขั้นตอน Start แล้ว แล้วคลิกปุ่ม Start new project เพื่อเพิ่มไฟล์ใหม่ที่ต้องการแยกเสียง แล้วทำตามขั้นตอนตามที่กล่าวมาแล้ว จนถึงคลิกปุ่ม Batch register ซึ่งในหน้าต่าง TMPGEnc MPEG Editor Batch Encode Tool ก็จะแสดงรายการตามที่เราได้เพิ่มเข้าไป

คลิกปุ่ม Start batch เพื่อเริ่มทำการแยกเสียงจากไฟล์วีดีโอแล้วแปลงเสียงให้เป็นตามมาตรฐานของ Video-CD

หลังจากที่โปรแกรมแปลงไฟล์เสร็จแล้วให้คลิกปิดหน้าต่าง