Skip to main content.

เพิ่มคลิปจากวีดีโอ DVD

เป็นการอ่านข้อมูลวีดีโอจากแผ่น DVD แล้วนำมาเขียนเป็นวีดีโอ DVD ใหม่ เช่น อาจจะรวมวีดีโอจาก DVD หลาย ๆ แผ่นแล้วนำมาเขียนใหม่ โปรแกรมนี้อ่านข้อมูลจาก DVD มาเป็นไฟล์ .mpg ลงในฮาร์ดดิสก์ แล้วเพิ่มในแทร็คของ DVD

คลิกปุ่ม Add DVD video

ในหน้าต่าง Source setup คลิก Add DVD video

เลือกโฟลเดอร์ VIDEO_TS

เลือกโฟลเดอร์ VIDEO_TS ของแผ่น DVD ที่ต้องการนำคลิปวีดีโอมาเพิ่มในโปรแกรม คลิกปุ่ม OK

เลือกไตเติ้ล

เลือกไตเติ้ลและระบบเสียง แล้วคลิกปุ่ม Next

ตั้งค่าตัวเลือก

ทำเครื่องหมายถูกหน้า Readming chapter information และทำเครื่องหมายถูกหน้า Copy the clip video data to the HDD เป็นการกำหนดให้อ่านข้อมูลวีดีโอจากแผ่น DVD เข้าไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์

Copy destination folder เป็นการกำหนดโฟลเดอร์ที่จะเก็บข้อมูลวีดีโอที่อ่านจากแผ่น DVD คลิกปุ่ม OK

อ่านข้อมูลเป็นไฟล์ .mpg

โปรแกรมทำการคัดลอกข้อมูลจากแผ่น DVD เป็นไฟล์ .mpg เก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์

เพิ่มคลิปในแทร็ค

หลังจากที่อ่านข้อมูลเสร็จแล้ว จะเพิ่มคลิปวีดีโอที่ได้เข้าไปในแทร็คเหมือนกับการเพิ่มคลิปวีดีโอในขั้นตอน "เพิ่มคลิปวีดีโอ"