Sony Vegas 13 การทำ fade in และ fade out

Fade in ก็คือ การทำภาพจากมืดค่อย ๆ สว่างขึ้นจนแสดงภาพปกติ ใช้กับจุดเริ่มต้นวีดีโอ หรือถ้าเป็นเสียง ก็คือ ทำเสียงให้ค่อย ๆ ดังขึ้นถึงระดับปกติ ส่วน Fade out คือ ทำให้ภาพปกติค่อย ๆ มีดลงจนมืดสนิท หรือถ้าเป็นเสียง ก็ค่อย ๆ เบาเสียงลงจนเงียบสนิท ใช้กับส่วนท้ายของคลิป

คลิปนี้แสดงการทำ fade in และ fade out ให้กับคลิปใน Sony Vegas Pro 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*