WordPress 2.9 Welcome!

WordPress 2.9 นี้ได้เปลี่ยนชื่อบทความแรกใหม่ตอนติดตั้ง จากชื่อ “Hello world!” มาเป็น “Welcome!” แล้ว พร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นอีกหลายอย่าง พร้อมทั้งแนะนำวิธีการที่จะทำให้บทความแรกนี้ เป็นบทความส่วนตัว ที่ไม่แสดงที่หน้าบล็อกและผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเห็นบทความนี้ได้ เพื่อเก็บไว้อ้างอิงในการใช้งานในภายหลัง

WordPress 2.9 Welcome

คลิกภาพเพื่อดูภาพเต็มของบทความ

One thought on “WordPress 2.9 Welcome!

  1. น่าจะทำตั้งนานแล้วนะ ไอ้แบบนี้ สงสัยทีมพัฒนาพึ่งนึกขึ้นได้กระมัง อิอิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>