WordPress 3.0.3

มีการอัพเดท WordPress 3.0.3 อีกแล้วครับ เป็นการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของ WordPress ทุกรุ่นก่อนหน้านี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ WordPress แนะนำให้อัพเดทเป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ ๆ และอย่าลืม ก่อนการอัพเดททุก ๆ ครั้ง ให้สำรองไฟล์และฐานข้อมูลของ WordPress ก่อนทุก ๆ ครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*