WordPress 3.0.3

มีการอัพเดท WordPress 3.0.3 อีกแล้วครับ เป็นการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของ WordPress ทุกรุ่นก่อนหน้านี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ WordPress แนะนำให้อัพเดทเป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ ๆ และอย่าลืม ก่อนการอัพเดททุก ๆ ครั้ง ให้สำรองไฟล์และฐานข้อมูลของ WordPress ก่อนทุก ๆ ครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>