วีดีโอ : ทำให้ Contributor สามารถอัพโหลดไฟล์ได้

ผู้ใช้ที่เป็น Contributor โดยปกติแล้ว จะเีขียนบทความได้ แต่แผยแพร่ไม่ได้ และไม่สามารถที่จะอัพโหลดไฟล์ได้ แต่ก็มีวิธีทำให้ผู้ใช้ระดับนี้ สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ ทำอย่างไร??? ลองชมในวีดีโอครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>