WordPress เปลี่ยน url ในการเปิดเว็บไซต์

ปกติแล้วในการติดตั้ง WordPress เราติดตั้งไว้ที่ไหน การจะเปิดดูก็ต้องเปิดดูใน url เดียวกัน แต่เราสามารถปรับแต่งให้เปิดเว็บไซต์ โดยมี url ต่างกันได้ เช่น ติดตั้งไว้ใน folder และเปิดเว็บไซต์จากโดเมน

ประโยชน์ที่ทำแบบนี้ เช่น ต้องการใช้ WP ทำเว็บไซต์ที่โดเมน แต่ต้องการติดตั้ง WP ไว้ใน folder เพื่อให้ที่ root ของไซต์ มีจำนวนไฟล์และโฟลเดอร์น้อยลง คลิปนี้จะแสดงการปรับแต่ง WP ที่ติดตั้งไว้ใน folder แต่เปิดเว็บไซต์จากโดเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*