Sony Vegas 13 การแยกคลิป

การแยกหรือการแบ่งคลิปออกจากกัน (Split) เป็นการทำให้คลิปแยกออกเป็น 2 ส่วนหรือมากกว่า เพื่อเลือกใช้เฉพาะส่วนที่ต้องการ ส่วนที่แยกออกมาแล้ว หากไม่ต้องการก็ลบทิ้งออกไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>