Debugmode FrameServer

DebugMode FrameServer เป็นโปรแกรมประเภท Frame Server ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นของฟรีอีกต่างหาก ถือว่า “ของฟรีและดีก็มีในโลก” ขนาดของโปรแกรม 66K โปรแกรมทำงานเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ (เช่น Ulead VideoStudio, Sony Vegas เป็นต้น) กับโปรแกรมเข้ารหัสวีดีโอ (เช่น TMPGEnc Plus, Procoder 2 เป็นต้น) จากการทำงานของโปรแกรมนี้ ทำให้คุณไม่ต้องสร้างไฟล์วีดีโอต้นฉบับที่ได้ตัดต่อแล้ว เพื่อนำมาเข้ารหัสวีดีโอเหมือนแต่ก่อน เป็นการนำข้อมูลวีดีโอที่ได้ตัดต่อแล้วส่งผ่านไปยังโปรแกรมเข้ารหัส

การตัดต่อวีดีโอแบบเดิมคือ ตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมตัดต่อเสร็จแล้ว ก็จะสร้างไฟล์วีดีโอต้นฉบับที่ได้จากการตัดต่อทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และสิ้นเปลืองเนื้อที่เป็นจำนวนมาก จากนั้นจึงนำไฟล์ที่ได้นำไปเข้ารหัสแปลงเป็น VCD หรือ DVD โดยเฉพาะการจับภาพจากกล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอลมาเป็นไฟล์ .avi จะใช้เนื้อที่ประมาณ 13-14 GB/ชั่วโมง เมื่อตัดต่อเสร็จสร้างไฟล์ต้นฉบับใหม่ก็จะใช้เนื้อที่อีกประมาณ 13-15 GB นอกจากนี้ ยังเสียเวลาในช่วงที่มีการสร้างไฟล์ต้นฉบับใหม่อีก จากนั้นจึงนำไปเข้ารหัสด้วยโปรแกรมเข้ารหัสอีกครั้ง ก่อนที่จะนำไปเขียนเป็น VCD, DVD ได้

การใช้ FrameServer เข้ามาช่วยในการตัดต่อวีดีโอนี้ จะช่วยลดขั้นตอนในการสร้างไฟล์ต้นฉบับที่ได้ตัดต่อแล้ว ทั้งยังประหยัดพื้นที่และเวลาด้วย เมื่อตัดต่อวีดีโอเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลไปยัง FrameServer โปรแกรมจะสร้างไฟล์ชั่วคราวขนาดเล็กขึ้นมา จากนั้นจึงเปิดโปรแกรมเข้ารหัสวีดีโอ เช่น TMPGEnc Plus เปิดไฟล์ชั่วคราวนี้เพื่อเข้ารหัสเป็นไฟล์ MPEG-1, MPEG-2 ขณะที่โปรแกรมเข้ารหัสกำลังเข้ารหัส FrameServer ก็จะรับข้อมูลจากโปรแกรมตัดต่อ ส่งข้อมูลต่อไปยังโปรแกรมเข้ารหัส เมื่อเข้ารหัสเสร็จแล้ว ปิดโปรแกรม FrameServer ไฟล์ชั่วคราวก็จะถูกลบโดยอัตโนมัติ และนำไฟล์ที่ได้จากการเข้ารหัสไปใช้งานได้ทันที

การเสนอการใช้งาน FrameServer นี้จะแสดงการติดตั้งโปรแกรม การใช้งานร่วมกับโปรแกรมตัดต่อวีดีโอคือ Ulead VideoStudio 9 และการเข้ารหัสไฟล์วีดีโอที่ตัดต่อแล้วด้วยโปรแกรม TMPGEnc Plus

13 สิงหาคม 2548

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*