WordPress การแก้ไข Profile

คลิปนี้เป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยน Profile หรือข้อมูลส่วนตัวของเรา เช่น การเปลี่ยนสีของ Dashboard การใส่ชื่อ การเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*