Almeza Multiset ติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ

Almeza Multiset เป็นโปรแกรมทำชุดติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ โดยจะบันทึกการคลิกปุ่มต่าง ๆ ของการติดตั้งโปรแกรมที่เรากำหนด แล้วทำเป็นชุดติดตั้ง ต่อไป หากเราต้องการติดตั้งโปรแกรมนั้นอีก โปรแกรมก็จะทำการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มต่าง ๆ ให้เรา และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*