วีดีโอ : การจัดการ Page

เป็นวีดีโอแสดงการจัดการ Page ใน WordPress เช่น แก้ไข แก้ไขด่วน การแก้ไขพร้อม ๆ กันหลาย ๆ Page การลบ Page การคืน Page เป็นต้น ความยาววีดีโอ 7 นาที


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*