วีดีโอ : การจัดการ Page

เป็นวีดีโอแสดงการจัดการ Page ใน WordPress เช่น แก้ไข แก้ไขด่วน การแก้ไขพร้อม ๆ กันหลาย ๆ Page การลบ Page การคืน Page เป็นต้น ความยาววีดีโอ 7 นาที


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>