วีดีโอ : กำหนดแสดง Admin Bar ใน WordPress 3.1

ในวีดีโอนี้ แสดงการกำหนดตัวเลือก Show Admin Bar ซึ่งเป็นคุณลักษณะใหม่ ใน WordPress 3.1 ว่า จะให้แสดง ณ ที่ใดบ้าง ที่บล็อก หรือว่า ใน Dashboard หรือทั้งสองอย่าง ตามที่เราต้องการ หรือไม่ต้องการให้แสดงก็ได้


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>