วีดีโอ : กำหนดแสดง Admin Bar ใน WordPress 3.1

ในวีดีโอนี้ แสดงการกำหนดตัวเลือก Show Admin Bar ซึ่งเป็นคุณลักษณะใหม่ ใน WordPress 3.1 ว่า จะให้แสดง ณ ที่ใดบ้าง ที่บล็อก หรือว่า ใน Dashboard หรือทั้งสองอย่าง ตามที่เราต้องการ หรือไม่ต้องการให้แสดงก็ได้


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*