วีดีโอ : ส่งออกไฟล์โครงการเป็น .zip

แสดงการส่งออกไฟล์ที่ตัดต่อในโครงการใน Camtasia Studio ออกเป็นไฟล์ .zip เพียงไฟล์เดียว นำไปเปิดที่เครื่องอื่น ไฟล์ครบทุกไฟล์ และไม่มีปัญหาเมื่อนำไปเปิดที่อื่น สะดวกในการจัดการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>