Camtasia Studio : ปิดตัวเร่งการแสดงผล

หากใช้ Camtasia Recorder ในการจับภาพหน้าจอ แล้วเครื่องทำงานช้า นั่นเป็นเพราะเปิดใช้ตัวเร่งการแสดงผล หากเราปิดตัวเร่งการแสดงผล ก็จะทำให้เครื่องนั้นใช้งานได้ตามปกติ ไม่ช้า รวมทั้งสามารถจับคลิปวีดีโอที่แสดงผลในโปรแกรมต่าง ๆ ภาพไม่มืดอีกด้วย ในคลิปนี้แสดงการปิดตัวเร่งการแสดงผลที่โปรแกรม Camtasia Recorder เมื่อปิดแล้ว จะปิดตัวเร่งการแสดงผลเมื่จับภาพหน้าจอ และใช้ตัวเร่งการแสดงเป็นปกติเมื่อบันทึกเสร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*