Camtasia Studio 8 : ภาพเคลื่อนไหว

แสดงการทำภาพเคลื่อนไหวใน Camtasia Studio 8 หลักง่าย ๆคือ

  1. เลื่อน playhead ไปยังจุดที่ต้องการ
  2. คลิกปุ่ม Add animation ใน Visual Properties
  3. ปรับแต่งตัวเลือกการเคลื่อนไหว (Visual Properties) เลื่อนตำแหน่งภาพใน canvas ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
  4. ปรับระยะเวลาการเคลื่อนไหวตามที่ต้องการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*