embed คลิปในความเห็น

ปกติใน WordPress ไม่สามารถ embed คลิปจาก youtube หรือที่อื่น ๆ ในการแสดงความเห็นได้ embed ได้เฉพาะใน Post หรือ Page เท่านั้น แต่ในวีดีโอนี้ ใช้ปลั๊กอินช่วย ทำให้ embed ในความเห็นได้ ใช้ปลั๊กอินอะไร ชมได้ในคลิป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*