ทำให้ Windows 8 มีเมนู Start

ใน Windows 8 จะไม่มีเมนู Start แต่เราทำให้มีได้ด้วยโปรแกรม Startmenu8 ชมตัวอย่างได้ในคลิป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>