WordPress อัพเดทเป็นรุ่นล่าสุด

อธิบายการอัพเดท WordPress เป็นรุ่นล่าสุด แต่ก่อนจะอัพเดท ควรสำรองไฟล์ WordPress และฐานข้อมูล MySQL ก่อน เพื่อ หากเกิดปัญหาความไม่เข้ากันกับปลั๊กอินที่ใช้อยู่ ก็สามารถนำข้อมูลเก่ากลับคืนมาได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*