Ulead VideoStudio 9

Ulead VideoStudio 9 เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อวีดีโอที่ได้รับความนิยมพอสมควร เนื่องจากการใช้งานที่ง่ายและมีฟังก์ชั่นต่างๆ ให้ใช้อย่างครบถ้วน ในที่นี้จะเสนอเฉพาะตอนที่จะสร้างไฟล์วีดีโอที่ได้จากการตัดต่อเสร็จแล้วเท่านั้น

การสร้างไฟล์วีดีโอ โปรแกรมนี้จะส่งข้อมูลไปยัง FrameServer เพื่อสร้างไฟล์ชั่วคราวก่อนที่จะใช้โปรแกรมเข้ารหัสนำไปเข้ารหัสอีกครั้งหนึ่ง


Continue reading →

TMPGEnc Plus

TMPGEnc Plus ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมเข้ารหัสวีดีโอที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลก ในที่นี้จะแสดงเฉพาะในส่วนของการเข้ารหัสโดยใช้ Wizard

หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมา โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Project Wizard


Continue reading →

การติดตั้งโปรแกรม

หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์ fssetup.zip จากเว็บไซต์แล้ว ให้ขยายไฟล์ออกมา

ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ fssetup.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม เมื่อปรากฏหน้าต่าง License Agreement ให้คลิกปุ่ม I Agree

เลือกรายการของโปรแกรมที่คุณใช้ตัดต่อวีดีโอ ในที่นี้เลือก Ulead VideoStudio แล้วกดปุ่ม Next

กดปุ่ม Next เพื่อติดตั้งโปรแกรมในโฟลเดอร์ที่กำหนดมาให้

เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งปลั๊ก-อินของ Ulead โดยจะต้องติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ VIO เท่านั้น แล้วกดปุ่ม Next

โปรแกรมติดตั้งจะขยายไฟล์ต่างๆ ไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุไว้ เมื่อปรากฏข้อความ Create a Programe Group in the Start Menu? ให้กดปุ่ม Yes

เมื่อปรากฏ View readme? ให้กดปุ่ม No สิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม

Debugmode FrameServer

DebugMode FrameServer เป็นโปรแกรมประเภท Frame Server ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นของฟรีอีกต่างหาก ถือว่า “ของฟรีและดีก็มีในโลก” ขนาดของโปรแกรม 66K โปรแกรมทำงานเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ (เช่น Ulead VideoStudio, Sony Vegas เป็นต้น) กับโปรแกรมเข้ารหัสวีดีโอ (เช่น TMPGEnc Plus, Procoder 2 เป็นต้น) จากการทำงานของโปรแกรมนี้ ทำให้คุณไม่ต้องสร้างไฟล์วีดีโอต้นฉบับที่ได้ตัดต่อแล้ว เพื่อนำมาเข้ารหัสวีดีโอเหมือนแต่ก่อน เป็นการนำข้อมูลวีดีโอที่ได้ตัดต่อแล้วส่งผ่านไปยังโปรแกรมเข้ารหัส

การตัดต่อวีดีโอแบบเดิมคือ ตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมตัดต่อเสร็จแล้ว ก็จะสร้างไฟล์วีดีโอต้นฉบับที่ได้จากการตัดต่อทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และสิ้นเปลืองเนื้อที่เป็นจำนวนมาก จากนั้นจึงนำไฟล์ที่ได้นำไปเข้ารหัสแปลงเป็น VCD หรือ DVD โดยเฉพาะการจับภาพจากกล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอลมาเป็นไฟล์ .avi จะใช้เนื้อที่ประมาณ 13-14 GB/ชั่วโมง เมื่อตัดต่อเสร็จสร้างไฟล์ต้นฉบับใหม่ก็จะใช้เนื้อที่อีกประมาณ 13-15 GB นอกจากนี้ ยังเสียเวลาในช่วงที่มีการสร้างไฟล์ต้นฉบับใหม่อีก จากนั้นจึงนำไปเข้ารหัสด้วยโปรแกรมเข้ารหัสอีกครั้ง ก่อนที่จะนำไปเขียนเป็น VCD, DVD ได้

การใช้ FrameServer เข้ามาช่วยในการตัดต่อวีดีโอนี้ จะช่วยลดขั้นตอนในการสร้างไฟล์ต้นฉบับที่ได้ตัดต่อแล้ว ทั้งยังประหยัดพื้นที่และเวลาด้วย เมื่อตัดต่อวีดีโอเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลไปยัง FrameServer โปรแกรมจะสร้างไฟล์ชั่วคราวขนาดเล็กขึ้นมา จากนั้นจึงเปิดโปรแกรมเข้ารหัสวีดีโอ เช่น TMPGEnc Plus เปิดไฟล์ชั่วคราวนี้เพื่อเข้ารหัสเป็นไฟล์ MPEG-1, MPEG-2 ขณะที่โปรแกรมเข้ารหัสกำลังเข้ารหัส FrameServer ก็จะรับข้อมูลจากโปรแกรมตัดต่อ ส่งข้อมูลต่อไปยังโปรแกรมเข้ารหัส เมื่อเข้ารหัสเสร็จแล้ว ปิดโปรแกรม FrameServer ไฟล์ชั่วคราวก็จะถูกลบโดยอัตโนมัติ และนำไฟล์ที่ได้จากการเข้ารหัสไปใช้งานได้ทันที

การเสนอการใช้งาน FrameServer นี้จะแสดงการติดตั้งโปรแกรม การใช้งานร่วมกับโปรแกรมตัดต่อวีดีโอคือ Ulead VideoStudio 9 และการเข้ารหัสไฟล์วีดีโอที่ตัดต่อแล้วด้วยโปรแกรม TMPGEnc Plus

13 สิงหาคม 2548