Sony Vegas 13 การตัดหัวท้ายคลิป

การตัดต่อวีดีโอ ส่วนที่ใช้บ่อย ก็เป็นเรื่องการตัดส่วนเริ่มต้นและส่วนท้ายของคลิปที่ไม่ต้องการ คลิปนี้จะแสดงการตัดส่วนที่ไม่ต้องการ จากเริ่มต้นและท้ายคลิปออก ให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*