Sony Vegas 13 การแยกคลิป

การแยกหรือการแบ่งคลิปออกจากกัน (Split) เป็นการทำให้คลิปแยกออกเป็น 2 ส่วนหรือมากกว่า เพื่อเลือกใช้เฉพาะส่วนที่ต้องการ ส่วนที่แยกออกมาแล้ว หากไม่ต้องการก็ลบทิ้งออกไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*