Skip to main content.

TMPGEnc 4.0 XPRESS

TMPGEnc 4.0 XPRESS เป็นโปรแกรมเข้ารหัสวีดีโอที่น่าใช้อีกตัวหนึ่ง มีความสามารถในการเข้ารหัสได้หลากหลายรูปแบบ การใช้งานไม่ยาก คือ เลือกไฟล์ที่จะนำมาเข้ารหัส กำหนดรูปแบบที่จะเข้ารหัส และตั้งชื่อไฟล์ แล้วเริ่มต้นเข้ารหัส

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ที่หน้าต่างหลักของโปรแกรม คลิกปุ่ม Source หรือ Start a new project เพื่อเริ่มต้นโครงการใหม่

คลิกปุ่ม Add file เพื่อเพิ่มคลิปวีดีโอที่จะนำมาเข้ารหัส

เมื่อเพิ่มเข้ามาแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK

คลิกปุ่ม Format เพื่อเลือกรูปแบบในการเข้ารหัสวีดีโอ

เลือก Video-CD standard MPEG file แล้วคลิกปุ่ม Select

คลิกปุ่ม Encode

ในช่อง Output file name กำหนดโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ที่ได้จากการเข้ารหัส และ คลิกปุ่ม เข้ารหัส เพื่อเริ่มต้นเข้ารหัส

โปรแกรมกำลังดำเนินการเข้ารหัส

เมื่อเข้ารหัสเสร็จ คลิกปุ่ม OK เพื่อกลับไปยังโปรแกรม หรือคลิกปุ่ม Open output folder เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ได้จากการเข้ารหัสวีดีโอ

นำไฟล์ที่ได้ (.mpg) นำไปเขียนเป็น VCD ด้วยโปรแกรมสำหรับเขียน Video-CD เช่น Nero Burning ROM หรือ VCDEasy เป็นต้น