สำรองข้อมูล WordPress แล้วเก็บไว้ที่ dropbox

แสดงการสำรองข้อมูล WordPress ด้วย BackWPUp แล้วส่งไปเก็บไว้ที่ Dropbox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*