Camtasia Studio 8 : ขยายบริเวณ Cursor

ในการทำคลิปสอน การแสดงบริเวณของ Cursor นั้นอาจจะเล็กไป ทำให้เห็นไม่ชัดเจน เราสามารถขยายได้ ทำให้เห็นภาพชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*