เปลี่ยนโฟลเดอร์เก็บไฟล์ใน WordPress 3.5

ใน WordPress 3.5 จะตัดตัวเลือกกำหนดโฟลเดอร์เก็บไฟล์ในเมนู Settings | Media ออกไป ค่าเริ่มต้นของโฟลเดอร์เก็บไฟล์ที่จะอัพโหลดเข้าไปใน WordPress คือ wp-content/uploads แต่ถึงจะตัดตัวเลือก ก็เปลี่ยนได้ รายละเอียดชมได้ในคลิป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>